Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací
  • nevzdávejte se předem svých práv!
  • jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
  • členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Premiér Bohuslav Sobotka jednal 18. dubna 2017 ve Strakově akademii s předsedy průmyslových odborových svazů.

Předseda OS TOK Zdeněk Heller společně s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a pěti předsedy průmyslových odborových svazů byli přijati na Úřadu vlády ČR, předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.
Jednali především o mzdové konvergenci v rámci zemí Evropské unie a nástrojích, které mají vláda i odbory pro její posilování. Premiér Bohuslav Sobotka se společně s odboráři shodli, že důležité pro další růst mezd v ČR je především pokračování v pravidelném a výrazném zvyšování minimální mzdy.

Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

                    27-29. března 2017, Budapešť, hotel Benczúr

Jednání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Hlavními body jednání byla témata: Rezoluce “Stejné mzdy za stejnou práci”

                                        Budování síly odborů

Do nabitého programu byla dále zařazena diskuze o vlivu Brexitu na členské státy EU.
Závěrem byly delegáty zúčastněných zemí předneseny jednotlivé národní zprávy.

                    

10. Plenární schůze OS TOK


Dne 22. března 2017 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila 10. Plenární schůze OS TOK, kterou zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.
Plenární schůze kromě jiného projednala a schválila návrh časového harmonogramu přípravy VIII. Sjezdu OS TOK, návrh varianty a způsobu volby statutárních zástupců OS TOK a další zásadní materiály týkající se příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8.- 9. Prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.
Členové Pléna dále pověřili předsedu OS TOK k podpisu KSVS pro rok 2017 se sjednaným mzdovým nárůstem ve výši 4% bez dalších podmínek.

Školení OS TOK 2. – 3. března 2017

Ve dnech 2. - 3. 3. 2017 se ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, uskutečnil seminář zaměřený na problematiku účetních závěrek (lektor - Ing. Marie Krbečková). Předseda OS TOK Z. Heller seznámil přítomné s aktuálním děním v OS TOK.

Celkem se zúčastnilo 28 členů OS TOK.

Další školení k účetním závěrkám bude na základě požadavků odborových organizací probíhat v jednotlivých regionech. Termíny konání budou včas upřesněny.

Změna minimální a zaručené mzdy


POZOR OD 1. 1. 2017 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
MINIMÁLNÍ MZDY A ZARUČENÉ MZDY

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY OD 1. 1. 2017
PRACOVNÍ DOBA V KČ ZA HODINU
skupina prací 40 h / týden 38,75 h / týden 37,5 h / týden Kč za měsíc
1. 66,00 68,10 70,40 11 000
2. 72,90 75,30 77,80 12 200
3. 80,50 83,10 85,90 13 400
4. 88,80 91,70 94,70 14 800
5. 98,10 101,30 104,60 16 400
6. 108,30 111,80 115,50 18 100
7. 119,60 123,50 127,60 19 900
8. 132,00 136,30 140,80 22 000

Dávky a minimální mzda 2017

Přehled dávek pro rok 2017 naleznete zde.

Konference ČMKOS ke koncepční novele zákoníku práce

Zástupci OS TOK ve složení: předseda OS TOK Z. Heller, místopředseda OS TOK M.Konečný, Z. Doboszová, M. Janská, JUDr. A. Plhová, J. Přibylová, A. Rada, V. Skořepa a J. Urbanová se zúčastnili konferencí ke koncepční novele zákoníku práce. Konference se uskutečnily dne 29. 11. 2016 v budově DOS a 9.12.2016 v hotelu Olšanka v Praze.

 

9. Plenární schůze OS TOK


7. prosince 2016 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila
9. Plenární schůze OS TOK.
Jednání zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.
Pozvání k účasti přijaly zástupkyně partnerského odborového svazu IOZ, ze Slovenska, předsedkyně IOZ, JUDr. Marta Brodzianska a členka předsednictva IOZ Mária Kotesová.
Plenární schůze mimo jiné projednala a schválila materiály, důležité pro činnost svazu v roce 2017.
Zásadně a jednomyslně zamítla neakceptovatelná kritéria ATOK, podmiňující v KSVS pro rok 2017 mzdový nárůst v odvětví ve výši 4%.

Jednání předsedů podnikových, místních a závodních odborových organizací v regionech.

V prvních dvou listopadových týdnech se uskutečnila v šesti regionech ČR setkání předsedů odborových organizací se statutárními zástupci OS TOK Z. Hellerem - předsedou OS TOK, M. Konečným - místopředsedou OS TOK a svazovým inspektorem BOZP Bc. Z. Dobiášem. Na jednáních byly podány aktuální informace z dění v ČMKOS a OS TOK. Dále byla projednána situace v odvětví TOP a stav kolektivního vyjednávání KSVS na rok 2017. Problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání přednesl Bc. Z. Dobiáš.
Přítomní předsedové odborových organizací pak seznámili se stavem vyjednávání na podnikové úrovni v jednotlivých firmách.


Region Děčínsko a Chebsko

Konference ČMKOS ke koncepční novele zákoníku práce

Zástupci OS TOK ve složení: předseda OS TOK Z. Heller, Z. Doboszová, S. Kusková,
JUDr. A. Plhová, J. Přibylová, A. Rada, V. Skořepa a J. Urbanová se zúčastnili konferencí ke koncepční novele zákoníku práce. Konference se uskutečnily ve dnech 27. 10. a 11. 11. 2016 v budově DOS v Praze.

Školení OS TOK 19. – 21. 10. 2016

Ve dnech 19. - 21. 10. 2016 se uskutečnil, taktéž ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, třídenní seminář. Obsahově byl zaměřen na seznámení s aktuálním děním v OS TOK (předseda OS TOK Z. Heller), dále na problematiku pracovních úrazů nemocí z povolání (Bc. Z. Dobiáš), na hospodaření odborových organizací a povinnosti odb. organizací v této oblasti (M. Bartoň a Ing. M. Krbečková) a kolektivní vyjednávání (místopředseda OS TOK M. Konečný). Celkem se zúčastnilo 30 členů OS TOK.

Školení OS TOK 10. – 11. 10. 2016

Ve dnech 10. - 11. 10. 2016 se ve školicím středisku OS TOK - Maxov, Sloup v Čechách uskutečnil seminář zaměřený na problematiku týkající se „Novely zákoníku práce“. Celkem se zúčastnilo 27 členů OS TOK. Vzdělávací akce se setkala s kladným ohlasem. Další vzdělávací aktivita je plánována na 19. – 21.10. 2016 opět v Maxově.

WORKSHOP FESETE

3. října 2016 proběhl v Praze první workshop společného projektu "Posilováním sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni za trvalé zvyšování zaměstnanosti a produktivity v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém průmyslu" do něhož jsou zapojeny odborové svazy uvedených odvětví Portugalska, Belgie, Turecka a ČR. Kromě hodnocení dosavadního průběhu projektu a jeho výstupů se diskuze zástupců OS TOK, ACV-CSC Metea, FESETE a Disk Tekstil zaměřila především na získání informací a výměnu zkušeností z vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, či příkladů dobré praxe pokud jde o obsah kolektivních smluv.

5. Seminář mladých odborářů IOZ 22. – 24. září 2016

Ve dnech 22. – 24. září 2016 se konal na Slovensku v Brzotíně již 5. Seminář mladých odborářů partnerského integrovaného odborového svazu (IOZ). Seminář proběhl formou workshopu se zaměřením na práci s mládeží a získávání nových členů.
Akce se zúčastnilo 30 mladých slovenských odborářů integrovaného svazu.
Za Českou republiku byly přítomny 2 členky POO Veba Broumov Jana Malá a Jana Sedláková, reprezentující OS TOK, a dále 2 zástupci OS DOSIA.
Předsedkyní IOZ Martou Brodzianskou byl dále pozván předseda OS TOK, Zdeněk Heller.

Foto z přednášky.

Zasedání Východního regionu IndustriAll Europe

Ve dnech 12. – 14. 9. 2016 se v hotelu Bezděz ve Starých Splavech uskutečnilo zasedání Východního regionu IndustriAll Europe. Pozornost věnovalo především situaci mladých zaměstnanců a odborářů, diskuzi k uplatňování rezoluce "za stejnou práci stejné mzdy" přijatou na sjezdu a aktuálnímu vývoji v jednotlivých zemích a odborových svazech.


Tohoto významného zasedání se za OS TOK zúčastnili
předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Konec levné práce v ČR

Dne 7. září 2016 se v Aréně Sparta v Praze uskutečnil manifestační mítink pod heslem "Konec levné práce v ČR."
OS TOK zde reprezentovalo 34 členů.

Kolektivního vyjednávání KSVS na rok 2017

Dne 30. 8. 2016 proběhlo v zasedací místnosti OS TOK první společné zasedání vyjednávací skupiny Odborového svazu TOK s komisí pro kolektivní vyjednávání ATOK za účelem vzájemného projednání návrhů do KSVS na rok 2017.
Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno již 12. května 2016 zasláním 1. návrhu KSVS na rok 2017 ze strany OS TOK prezidentovi ATOK.
Tomuto prvnímu společnému jednání předcházela korespondenční výměna názorů mezi oběma sociálními partery na obsah nové KSVS.
Prioritou Odborového svazu TOK je vyjednání důstojných mezd pro všechny zaměstnance v odvětví.


Vedení obou vyjednávacích skupin.

13. Sportovní hry OS TOK

V sobotu 25. června 2016 se konaly v příjemném prostředí sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav již 13. Sportovní hry Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem letošního ročníku byla POO OS TOK PLEAS Havlíčkův Brod.

Fotogalerie zde.

Konference Louvre 21. 6. 2016

Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

2. sjezd Evropského odborového svazu IndustriAll v Madridu

Za účasti téměř 600 delegátů a řady hostů probíhalo ve dnech 7. - 9. června v madridském kongresovém paláci jednání 2. sjezdu Evropského odborového svazu IndustriAll (dále IndustriAll Europe) pod heslem

"Evropa v akci! Za investice, pracovní místa & solidaritu"

Recenze týdenního lázeňského prvního rekreanta OS TOK

ve Velichovkách, pana Jiřího Pálka z POO STAP Vilémov u Šluknova.

Konference Olšanka

Dne 9. května 2016 se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3 Tripartitní konference pořádaná ČMKOS na téma „Koncepční novela zákoníku práce“, a to za účasti zástupců MPSV, ČMKOS, jednotlivých OS, PF UK, AKV a advokátních kanceláří v rámci činností podporujících vzájemná jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní úrovni – § 320a zákoníku práce. Novela ZP by měla vyřešit věcné problémy, které komplikují v praxi rozvoj pracovněprávních vztahů.

1. MÁJ NA ŠPILBERKU

Předseda a místopředseda OS TOK se v neděli 1. května zúčastnili oslav pořádaných ČMKOS u příležitosti Svátku práce v Brně na Špilberku.

Pietní vzpomínka

Dne 28. dubna 2016 se před budovou ČMKOS na nám. W. Churchilla uskutečnil v rámci mezinárodního dne vzpomínek na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání pietní akt.
Pietní vzpomínky se vedle zástupců ČMKOS zúčastnili také zástupci MPSV, SÚIP, Českého báňského úřadu, Ministerstva obrany, zahraniční hosté a řada dalších.
Pietního aktu se rovněž zúčastnili všichni zaměstnanci centrály OS TOK.

Školení OS TOK - Maxov

Ve dnech 20. - 21. 4. 2016 se ve školicím středisku OS TOK - Maxov, Sloup v Čechách uskutečnilo školení zaměřené na oblast mezd a výdajů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, ekonomiku podniku a evidenci pracovních úrazů a jejich odškodňování, vč. nemocí z povolání. Účastníci byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem týkajícím se kolektivního vyjednávání a KSVS pro rok 2016. Celkem se zúčastnilo 30 členů OS TOK. Školení se setkalo s kladným ohlasem. Další vzdělávací aktivity jsou plánovány na druhé pololetí roku 2016. S nabídkou budou členové OS TOK seznámeni na webových stránkách OS TOK a zároveň bude zaslána do jednotlivých organizací.

Změny telefonních čísel na OS TOK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Změny telefonních čísel na OS TOK !!!

Powered by Drupal - Design by artinet