Informace OS TOK o stavu čerpání mimořádných podpor ze ZF OS TOK – COVID – 19

Na základě naléhavých požadavků ze strany předsedů podnikových odborových organizací OS TOK byla pro rok 2020 Plénem OS TOK schválena výplata podpor v souvislosti s výskytem epidemie SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19.

Od 5. května letošního roku, kdy začaly být vyřizovány první žádosti, k termínu 30. 9. 2020 těchto mimořádných podpor dosud využilo 1013 našich členů.
Dle stanovených pravidel byla na podporách vyplacena částka v celkové výši 1 507 900,- Kč.

Poskytování výše uvedené významné finanční výpomoci svým členům, kteří se z důvodu různých epidemiologických opatření ocitli v tíživé situaci, ze strany OS TOK ještě nad rámec běžných podpor ze ZF je v rámci svazů sdružených v ČMKOS naprosto ojedinělé!